AKÁ JE UHLÍKOVÁ STOPA VAŠEJ SPOLOČNOSTI?

Tento rok uplynie už 7 rokov od Parížskej klimatickej dohody, ktorou sa 195 krajín zaviazalo prevziať globálnu zodpovednosť za obmedzenie globálneho otepľovania. 

Parížska dohoda zaväzuje každú krajinu vrátane Slovenska k znižovaniu emisií skleníkových plynov. V druhej polovici storočia by mal nastať stav, kedy sa vypustí len toľko emisií, koľko bude schopná príroda spotrebovať, aby sa dosiahla klimatická neutralita.  

Takéto dramatické zmeny nenastanú zo dňa na deň, ani z roka na rok. Pravdepodobne bude treba desaťročia, aby sme sa k takýmto hodnotám aspoň priblížili. Preto má nová dohoda zmysel: je nástrojom na to, aby sme postupne mohli prebudovať ekonomiku smerom k udržateľnej a nízkouhlíkovej budúcnosti. 

Okrem Parížskej klimatickej dohody bude vývoj európskej politiky v nasledujúcich rokoch ovplyvňovať aj Európska zelená dohoda, ku ktorej má možnosť a povinnosť prispieť každý podnik a každý občan. Aj na Slovensku si čoraz viac podnikov kladie za cieľ byť v najbližších rokoch ekologicky udržateľný a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. 

Nejde však len o politickú agendu, pretože na medzinárodných trhoch sa prejavuje čoraz väčší tlak na udržateľnejšie postupy, čo má na spoločnosti aj ekonomický vplyv:  

  • Politické ciele EÚ a členských štátov dajú podnikom nový smer v oblasti klímy, keďže splnenie cieľov do roku 2050 si bude vyžadovať nové podporné opatrenia a environmentálne poplatky na podporu znižovania emisií CO2. Napríklad granty poskytované Európskou komisiou v rámci programu Green Deal obsahujú povinnú analýzu možností zníženia emisií skleníkových plynov ako súčasť podkladov k žiadosti. 

  • Dopyt po udržateľne vyrábaných výrobkoch rastie v sektoroch B2B aj B2C, pričom dopyt po udržateľných výrobkoch v maloobchodnom sektore rastie dokonca viac ako 5-krát rýchlejšie ako po bežných výrobkoch (NYU Stern Center for Sustainable Business, 2019). 

  • Udržateľné výrobky a služby nemusia mať nižšie ziskové marže, keďže z výskumu vyplýva, že 66 % spotrebiteľov je ochotných zaplatiť viac za ekologicky šetrné výrobky (Nielsen, 2015). 

  • Finančné inštitúcie, ktoré podpísali Zásady OSN pre zodpovedné bankovníctvo (vrátane LHV a Nordea), sa zaviazali analyzovať súčasný vplyv svojich aktivít na spoločnosť a planétu a hľadať spôsoby, ako zosúladiť svoje podnikanie a portfóliá so zásadami udržateľného hospodárenia a Parížskou klimatickou dohodou (UNEP Finance Initiative: Principles for Responsible Banking).  

 

V spoločnosti CIVITTA sme presvedčení, že transformácia na uhlíkovo neutrálne a udržateľné prevádzky je už teraz hnacou silou rozvoja podnikania a konkurencieschopnosti. Skôr či neskôr bude na programe dňa všetkých spoločností, a preto sme odhodlaní poskytovať im poradenstvo na tejto ceste. 

Odporúčame, aby každá spoločnosť ako prvý krok na tejto ceste analyzovala svoju uhlíkovú stopu. Získate tak presný obraz o svojich súčasných emisiách skleníkových plynov, pochopíte, odkiaľ pochádzajú, ako môžete dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a aké kroky musíte na to podniknúť.  

Analýza uhlíkovej stopy sa zameriava na identifikáciu a meranie emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú počas životného cyklu výrobku. 

Poskytne vám prehľad emisií skleníkových plynov vašej spoločnosti podľa kategórie výrobkov, vstupných zdrojov a využívaných výrobných procesov. Výpočet uhlíkovej stopy je založený na všeobecne uznávaných normách a metodikách, t. j. ISO 14044 (medzinárodný rámec hodnotenia životného cyklu (LCA – Life-cycle Assessment), ktorý je základom metodiky uhlíkovej stopy) a PAS 2050 (Medzinárodná metodika uhlíkovej stopy, Carbon Trust 2008). 

Analýza uhlíkovej stopy sa vykoná v troch hlavných krokoch: 

  • Prvá fáza sa zameriava na identifikáciu zdroja emisií skleníkových plynov. Počas tejto fázy zmapujeme jednotlivé výrobné procesy, pri ktorých vznikajú emisie skleníkových plynov, a zdroje a materiály spracované v rámci týchto procesov.  

  • V druhej fáze je potom možné vytvoriť model výpočtu emisií skleníkových plynov špecifický pre danú spoločnosť a po pridaní údajov o nákladoch na zdroje a materiály vypočítať uhlíkovú stopu spoločnosti. Túto hodnotu možno následne prezentovať a porovnávať medzi jednotlivými podnikmi, kategóriami výrobkov, zdrojmi a zložkami procesov, ako aj etapami životného cyklu výrobku.  

  • Výsledkom bude správa o analýze uhlíkovej stopy na konci tretej fázy, ktorá poskytne dátami podložený základ pre vypracovanie cieľov udržateľnosti spoločnosti a jej plánu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. 

 

 

Snaha o klimatickú a environmentálnu udržateľnosť vytvára pre podniky nové možnosti rozvoja. Aby vaša stratégia udržateľnosti nezostala len bezvýznamným marketingovým sloganom, analýza uhlíkovej stopy vám poskytne overenú kvantitatívnu základňu, na základe ktorej môžete merať Váš budúci pokrok.  

 

Kontaktujte nás a prediskutujte s nami uhlíkovú stopu vášho podniku! 

 

Veeli Oeselg 

Partner spoločnosti CIVITTA Estónsko 

[email protected] 

Zdieľať článok