CIVITTA Slovakia sa spojila so Žilinskou univerzitou, aby spolu zvýšili úroveň celoživotného vzdelávania na Slovensku.

CIVITTA Slovakia už druhý rok úspešne realizuje projekt s názvom Univerzálna analytická kompetencia. Cieľom projektu je vytvorenie a pilotovanie unikátneho vzdelávacieho programu, ktorý pripraví absolventov na meniaci sa trh práce. Žilinská Univerzita v Žiline (UNIZA) už dlhodobo patrí k popredným vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a má tradíciu v spolupráci so súkromným sektorom pri prepájaní vzdelávania a výskumu s praxou. Preto sme sa rozhodli spojiť svoje sily a prostredníctvom tohto projektu podporiť rozvoj kompetencií študentov zamestnancov v Žilinskom kraji.

Dôležitosť celoživotného vzdelávania sa zvyšuje.

Dopyt zamestnávateľov po kľúčových kompetenciách u svojich zamestnancov sa mení, keďže hospodárstvo prechádza tzv. 4. priemyselnou revolúciou vďaka rýchlemu technologickému pokroku a automatizácii. Podľa celoeurópskych prieskumov zamestnávateľov, aspoň 54% všetkých zamestnancov bude musieť do roku 2022 podstúpiť rekvalifikačné školenia a kurzy, aby boli aj naďalej hodnotní pre ich podniky. Od zamestnancov sa bude čoraz viac vyžadovať schopnosť práce s dátami a ich využívanie pre zlepšenie chodu podnikov, alebo vývoj nových produktov. Avšak, na základe názorov zamestnávateľov nedokáže formálne vzdelanie dostatočne pripraviť ich zamestnancov na prax a meniace sa podmienky na trhu. Možnosti intenzívneho a praktického celoživotného vzdelávania v kľúčových analytických oblastiach nad rámec formálneho vzdelania sú jednou z najlepších alternatív pre adresovanie tejto výzvy.

Vytvárame unikátny vzdelávací program v oblasti analytických kompetencií.

V rámci spolupráce s UNIZA a inými súkromnými podnikmi z regiónu vytvárame intenzívny vzdelávací program, ktorý pripraví absolventov na komplexnú a praktickú prácu s dátami a riadenie projektov v tejto oblasti. Absolventi programu sa na praktických príkladoch od odborníkov naučia komplexne pracovať s analytickými metódami: od návrhu a realizácie meraní, cez ich spracovanie, až po návrh kreatívnych a inovatívnych riešení na základe nálezov s využitím najnovších inovačných techník. Zároveň budú mať absolventi možnosť zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, prácu v tíme, ako aj schopnosť učiť sa zo spätnej väzby. Všetky nadobudnuté teoretické poznatky si absolventi vyskúšajú na samostatnom riešení problémov a výziev z praxe priamo od zamestnávateľov v regiónoch.

Prvé kolo vzdelávania už toto leto.

Už počas letného semestra 2020 otvoríme prvé kolo vzdelávacích programov práve v priestoroch UNIZA, kde študenti dostanú jedinečnú možnosť zlepšiť si svoje schopnosti a zručnosti nad rámec formálneho vzdelania. Absolventi získajú certifikát o úspešnom absolvovaní programu a zvýšia tak svoje šance na úspech na meniacom sa pracovnom trhu. Zároveň môžu absolventi programu prezentovať svoje výstupy a inovatívne riešenia praktických výziev pred zamestnávateľmi z regiónu a získať tak možnosť stáže, ako aj výhru v podobe iných vecných odmien.

Stiahnúť brožúrku

(FOTO: projektové stretnutie v Žiline, November 2019)

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

Zdieľať článok