CIVITTA spúšťa líniu služieb pre udržateľnosť

Európska únia si vo svojej Zelenej dohode stanovila ambiciózny cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Hoci čas letí, rok 2050 sa zdá byť ešte ďaleko. To nám môže sťažovať predstavu o tom, čo musíme ako spoločnosť podniknúť dnes alebo zajtra (alebo sme mali podniknúť včera?). Z tohto dôvodu EÚ stanovila na rok 2030 priebežný cieľ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. V júni 2021 prijatý európsky zákon o klíme zakotvil tieto ciele do záväzného práva EÚ, čo znamená, že emisie skleníkových plynov sa musia v nasledujúcich rokoch výrazne znížiť. Na dosiahnutie cieľa do roku 2030 prijala Európska komisia tzv. balík "Fit for 55". Tento balík má jeden jednoduchý cieľ: zabezpečiť, aby politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní boli vhodné nastavené a viedli k zníženiu čistých emisií skleníkových plynov. 

Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v EÚ. Reálny HDP krajiny vzrástol v rokoch 2005 až 2019 o 61 %, pričom emisie skleníkových plynov klesli o 18,6 %. Napriek tomu je naša uhlíková náročnosť vysoko nad priemerom EÚ. Príčinou je najmä hospodárska štruktúra Slovenska, kde významnú úlohu zohráva energeticky náročný automobilový priemysel a výroba ocele.  

Úspech európskej zelenej dohody závisí nielen od schopnosti tvorcov politík a verejného sektora, ale aj od vôle podnikov a občanov prijať praktické kroky smerom k udržateľnejším činnostiam a životu. K tomu by malo prispieť prijatie právnych predpisov EÚ v oblasti klímy, energetiky a dopravy v rámci balíka "Fit for 55", ktoré prinesie nové povinnosti, ale aj príležitosti pre podniky a verejný sektor. Práve výhody a prínosy spojené s udržateľnejšou prevádzkou sú motiváciou pre progresívne zmýšľajúce spoločnosti a orgány verejného sektora na Slovensku k uplatňovaniu princípov udržateľnosti a smerovaniu k uhlíkovej neutralite. 

V spoločnosti Civitta veríme, že prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku je nevyhnutnosťou pre udržateľné a konkurencieschopné podnikanie, a sme odhodlaní poskytovať našim klientom poradenstvo na ich ceste k udržateľnosti. 

Jadrom našej novej línie služieb sú štyri oblasti - hodnotenie vplyvov, udržateľný rozvoj podniku, výskum udržateľnosti a rozvoj politiky a podpora inovácií - ktoré pokrývajú environmentálne, sociálne a ekonomické otázky udržateľnosti. Tieto služby sú určené organizáciám verejného sektora, podnikom a tretiemu sektoru, kde je dôležité posudzovanie vplyvu ich činností na životné prostredie, ale aj navrhovanie a realizácia potrebných zmien. Náš prístup je založený na dátach, aby sme sa vyhli nepodloženým tvrdeniam a dosiahli skutočnú pozitívnu zmenu, ktorá prinesie hodnotu pre klienta a celú spoločnosť.  

"Naše znalostné centrum pre udržateľnosť bolo vytvorené ako samostatný tím, ktorý zahŕňa aj odborníkov z ostatných pobočiek spoločnosti Civitta v Európe. Pracujeme ako medzinárodný tím, aby sme našim klientom poskytli najlepšie odborné znalosti a možnosti učiť sa zo skúseností v iných krajinách. Napríklad vo Fínsku a Dánsku je udržateľnosť v súčasnosti organickou súčasťou každého podniku. Rumunsko ide príkladom v zavádzaní iniciatív na podporu Zelených miest," vysvetľuje partner spoločnosti Civitta Veeli Oeselg. 

Kontaktujte nás, aby sme s vami prediskutovali možnosti prechodu k udržateľnejšiemu podnikaniu.  

 

Veeli Oeselg 

CIVITTA Estónsko partner 

[email protected] 

Zdieľať článok