PODÁVANIE SPRÁV O UDRŽATEĽNOSTI PODĽA CSRD – ČO BY STE MALI VEDIEŤ?

Čoraz viac spoločností na Slovensku začína hovoriť o svojich aktivitách zameraných na udržateľnejšie podnikanie a znižovanie vplyvu na klímu. Hoci mnohé spoločnosti už uznávajú svoju úlohu v boji proti klimatickej zmene, Európska komisia chce toto úsilie ešte viac podporiť. Aj z toho dôvodu Európska komisia pripravuje smernicu o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorá má nahradiť existujúcu smernicu o nefinančnom výkazníctve (2014/95/EÚ). V dôsledku toho sa povinnosť podávať správy rozšíri zo súčasných 11 000 spoločností na približne 49 000 spoločností v Európe od roku 2024.

 

Čo je CSRD? 

Cieľom smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov je ďalej rozvíjať požiadavky súčasnej smernice o nefinančnom výkazníctve (NFRD) s cieľom harmonizovať podávanie správ o udržateľnosti, pričom sa zohľadňuje taxonómia EÚ a nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti finančných služieb (SFDR, ((EÚ) 2019/2088). Vychádza sa pritom z osvedčených postupov medzinárodných rámcov pre podávanie správ, ako je Globálna iniciatíva pre podávanie správ (GRI – Global Reporting Initiative) alebo Rada pre účtovné štandardy udržateľnosti (SASB - Sustainability Accounting Standards Board). Tým sa má dosiahnuť lepšia porovnateľnosť informácií a obmedzenie zavádzajúcich alebo účelových informácií – tzv. "greenwashing".  

 

Koho sa CSRD týka a od kedy budú podniky predkladať správy? 

Smernica o CSRD vstúpi do platnosti v roku 2024, no prvé reporty budú podniky predkladať v roku 2025. Zámerom tohto odkladu však nie je predĺženie „bezstarostného obdobia”, ale poskytnutie firmám dostatočného času na zozbieranie potrebných dát a spracovanie reportu. Nefinančný report je pomerne komplexný dokument a obzvlášť jeho prvé zhotovenie môže byť časovo náročné. 

Pre rôzne kategórie firiem bude platiť iný termín prvého nefinančného reportu, preto nižšie uvádzame jednoduchý prehľad a časovú os reportovania podľa NFRD. 

Prvý report v roku 2025 

Ako prvé prídu na rad podniky, na ktoré sa už vzťahuje smernica o vykazovaní nefinančných informácií (NFRD) z roku 2014 a ktoré tak už majú skúsenosť s nefinančným reportovaním. Tie budú musieť v roku 2025 zverejniť report pre fiškálny rok 2024. Týka sa to veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, verejne obchodované spoločnosti, banky a poisťovne. 

Prvý report v roku 2026 

V roku 2026 (pre fiškálny rok 2025) budú musieť zverejniť nefinančný report veľké spoločnosti, na ktoré sa súčasná smernica o NFRD nevzťahuje. Inými slovami, v roku 2026 budú musieť prvýkrát reportovať spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami, ktoré buď majú ročný obrat 40 miliónov eur a viac, alebo bilančnú sumu minimálne 20 miliónov eur

Prvý report v roku 2027 

Za fiškálny rok 2026 už budú musieť reportovať aj kótované malé a stredné podniky. Povinnosť sa v tomto čase tiež začne vzťahovať na takzvané malé a nie príliš zložité úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne. Všetky tieto spoločnosti ale môžu požiadať o odklad o jeden rok, čo znamená, že v takom prípade by prvý report museli zverejniť v roku 2028, a to pre fiškálny rok 2027.

 

 

Aké povinnosti je potrebné splniť? 

Základom vykazovania podľa CSRD je princíp "dvojitej významnosti" a zohľadnenie faktorov udržateľnosti hodnotového (dodávateľského) reťazca. 

Podľa zásady dvojitej významnosti budú spoločnosti zverejňovať nielen to, ako činnosti v oblasti udržateľnosti (ESG) ovplyvňujú ich vlastnú výkonnosť a postavenie, ale aj informácie o vplyve ich činností. Podľa návrhu je dvojitá významnosť kombináciou významnosti vplyvu a finančnej významnosti. Otázka udržateľnosti teda spĺňa kritériá dvojitej významnosti, ak je významná buď z hľadiska vplyvu, alebo z hľadiska finančnej významnosti, alebo z oboch hľadísk.

Napríklad návrh normy ESRS E1 vyžaduje zverejnenie "hrubých nepriamych emisií skleníkových plynov z rozsahu 3 v metrických tonách ekvivalentu CO2", ktoré zahŕňajú širokú škálu emisií mimo priamej kontroly spoločností vrátane nákupov, predaných výrobkov, prepravovaného tovaru, cestovania a dokonca aj finančných investícií. Podobne sa v návrhu ESRS S2 - Pracovníci hodnotového reťazca vyžaduje, aby spoločnosti podávali správy o svojom prístupe k identifikácii a riadeniu skutočných a potenciálnych vplyvov na pracovníkov hodnotového (dodávateľského) reťazca. Tento návrh sa pritom bude zaoberať témami, ako sú pracovné podmienky, rovnosť príležitostí a otázky ľudských práv, napríklad detská a nútená práca. 

Okruh tém, ktoré majú byť zahrnuté do podávania správ podľa návrhu smernice, je pomerne široký a zahŕňa začlenenie zásad udržateľnosti do stratégie spoločnosti, ktoré pokrýva oblasti životného prostredia ale aj sociálnej a ekonomickej oblasti:  

 

 

Pri príprave smernice bolo uvedené, že od spoločností sa bude očakávať zverejnenie retrospektívnych a prospektívnych, kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií. Ak sa za príklad vezmú ukazovatele navrhované v rámci SFDR pre finančné služby, CIVITTA sa domnieva, že spoločnosti budú musieť začať vykazovať okrem iných environmentálnych ukazovateľov aj ročnú uhlíkovú stopu a zo sociálnych ukazovateľov napr. rodovú vyváženosť a rozdiely v odmeňovaní. Presný zoznam ukazovateľov bude zrejmý, keď bude k dispozícii konečný návrh smernice. 

Podľa súčasných plánov bude Európska komisia vyžadovať externý audit nahlásených informácií. Preto možno očakávať, že správa CSRD bude súčasťou výročnej správy. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa CSRD nájdete v oficiálnom návrhu Európskej komisie a Európskeho parlamentu: st10835-xx22.pdf (europa.eu) 

Veľké podniky by preto mali začať realizovať prvé kroky už teraz, aby boli pripravené na zber informácií o udržateľnosti. Prvým krokom by malo byť zmeranie ich súčasných vplyvov na klímu prostredníctvom analýzy uhlíkovej stopy, vypracovanie stratégie udržateľnosti a systému metrík a ich použitie ako základu pre systematický zber údajov na opis ich činností. 

 

Kontaktujte nás, aby ste si ujasnili vykazovanie udržateľnosti, meranie vplyvov alebo ekologizáciu v praxi! 

 

Veeli Oeselg 

CIVITTA Estónsko  

[email protected]

Zdieľať článok